Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility BIP - Strzeliński Ośrodek Kultury
  •  

    +48 71 39 21 543

  •  

    kultura@strzelin.pl

Dane adresowe

Strzeliński Ośrodek Kultury

ul. Adama Mickiewicza 2
57-100 Strzelin

NIP 914-14-61-630

Sekretariat tel. 71 39 21 543
Informacja turystyczna - 518 845 240

Adresy email:

email - kultura@strzelin.pl
email - sekretariat.kultura@strzelin.pl
email - biuro@kinostrzelin.pl
email - informatyk.kultura@strzelin.pl
email - ksiegowosc.kultura@strzelin.pl

Dyrektor

Sylwia KorczyńskaDyrektor

Zamówienia publiczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
STRZLEINSKI OŚRODEK KULTURY
Numer identyfikacyjny REGON
93236845400000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.kultura@strzelin.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
ksiegowosc.kultura@strzelin.pl


Telefon kontaktowy
713921543
Data
2021-03-29
Miejscowość
STRZELIN
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
Powiat strzeliński
Gmina
Strzelin (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
33
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
13
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
13
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
2
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:
1


Strona 3
wchodzi się wejściem głównym od ul. Mickiewicza, przez drzwi szklane dwuskrzydłowe, bez oznaczeń dla osób niedowidzących.
W holu jest portiernia (z niższym i wyższym blatem), można tu uzyskać informację głosową, po prawej stronie znajduje się kasa
oraz sala kinowa (miejsca dla osób na wózkach, podświetlane schody), po lewej stronie jest winda( lustro, uchwyty, przyciski
oznaczające nr piętra podświetlane z sygnałem dźwiękowym i alfabetem Braillea) oraz korytarz prowadzący do toalety dla
niepełnospraw
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej www.kulturastrzelin.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Dostępność cyfrowa
–nie wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury
–na stronie nie ma elementów powodujących gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskających na czerwono
–nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać
–nie wszystkie elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą
–nie ma elementów migających lub poruszających się, których nie da się zatrzymać
–nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
–jest mechanizm otwierający nowe okno przeglądarki bez udziału użytkownika
–nie ma aktualnej mapy strony
–jest zachowana spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie
–nie zawsze nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejnosci w stosunku do zawartości strony
–nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku
–pr
Strona 4
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
Strona 5
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Dostępność architektoniczna
Główna siedziba Strzelińskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 2, Strzelin
–parkingi znajdują się po lewej i prawej stronie budynku, możliwosć parkowania również przed budynkiem, brak miejsca
parkingowego oznaczonego dla osób z niepełnosprawnością
–podjazd dla wózków do budynku znajduje się od strony skrzyżowania z ul. Wolności (bez poręczy)
–przed budynkiem krawężnik, chodnik oraz dwa schody(bez poręczy) , nieoznaczone dla osób niedowidzących, do budynku